BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 19/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng
00 17   1             1             1               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                 00
01 18       1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1   01
02 5                       1     1                               1                 1                               1       02
03 10   1                   1   1               1     1           1                             1         1           1   1 03
04 6             1               1                         1         1                   1                               1 04
05 11       1   2             1 1                   1 1             1         1             1                             1 05
06 8                 2                             1               1 1                         1                 1 1       06
07 11       1                   1   1     1     1             1                         2     1         1         1         07
08 17 2                             1     1   1   1                   1       1           1     1     1 1     2   1 1     1 08
09 12   1         1   1       2                           1     1                     1     1   1           1       1       09
10 13       1       1   1                 1                                 1                   1 1     1 1       1 2 1     10
11 10     1           1 1                           1 1   1   1                         1           1                   1   11
12 6         2                             1                                     1                     1                 1 12
13 8       1             1       1                 1       1 1                                 1                   1       13
14 8           1                                 1         1       1 1 1 1                           1                     14
15 9           1               1             1           1     1 1                 1   1                           1       15
16 13       1 1     1                 1     1     1                 1       1     1 1                 1   1           1     16
17 13       1             1 2                 1                     1       1 1           1   1   1         2               17
18 11   1               1             1       1       1                     1               1             1     1     1 1   18
19 9           1             2       1     1 1       1         1                                                   1       19
20 19 1 1                 1             1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2 20
21 9                                                       1     1   1 1       1 1   1   1   1                             21
22 10     1           1 1 1           1               1 1                     1           1             1                   22
23 15   1         1       1 1 1                   1           1     2     1         1 1   1         1 1                     23
24 16     1 1   1     1             1       1               1   1               1   1   1   1         1   1 1             1 24
25 9         1     1     1       1     1           1           1                     1               1                     25
26 8 1                                                     1               1     1                 1 1   1 1               26
27 15             1               1   1                           1       2     3   1 1       2             1     1         27
28 8 1                       1     1 1                             1   1           1                     1                 28
29 9   1                               1     1         1   1                       1 1       1 1                           29
30 9   1       1               1   1                             1             1         1                 1             1 30
31 10                   1                 1         1         1               1 1         1   1   1                 1       31
32 12                               1   1         1 1           1     1 1       1   1                                 1 1 1 32
33 15                 1     1       1   1       1       1         1     1 1                   1   2     1   1           1   33
34 13 1       1 1 2         1                 1     1         1                 1                               2       1   34
35 11                                                   1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1           35
36 5           1                                           1           1                   1             1                 36
37 12       1 1     1           1 1                   1             1       1 1     1                 1       1             37
38 9                         1         1       1 1     1                     1               1     1   1                   38
39 10 1                         1 1       1     1               2               1 1                         1               39
40 7 1       2         1                               1                           1                 1                     40
41 8                         1     1                   1             1                               2   1       1         41
42 11                 1 1 1               3                                       1       1 1     2                         42
43 11 1   1         1 1   1                                   1     1 1   1   1               1                             43
44 17     1       1       2 1         2     1     1             1                       1   1                 2 1 1     1   44
45 12 2                 1           1 1 1               1                                 1     1   1             1   1     45
46 10               1         1                                 1       1 1                   1       1       2           1 46
47 15 1   1             2               1               1                       1 2     1 1         2     1     1           47
48 12       1 1   2 1 1                       1   1           1                                 1             1         1   48
49 10     1   1   1         1         2                   1           1     1                     1                         49
50 8     1 1   1                                   1                               1   1                         1       1 50
51 10 1           1 1             1           1                   1           1 1     1                             1       51
52 10         1 1 1           2 1                                       1                 1 1                           1   52
53 15                     1                     3   1 1   1             1   1             1 1             2     1     1     53
54 16   1 2         1     1       1 1             1   1                           1   1             1   1 1 1       1       54
55 12   1   1           1                 1                               1 1   1         1     1 1                   1   1 55
56 9     1   1     1       1           1 1 1             2                                                                 56
57 11 2   2                     1 1                           1   1   1                 1                               1   57
58 9                           1                         1                         1         1       2         1       2   58
59 6 1                                                   1 1                                                         1 1 1 59
60 8   1           1   1 1   1   1               1                                   1                                     60
61 11       1   2           1 1         1     1                   1     1 1   1                                             61
62 12                   1   1     1         1 1                   1   1     1         1                           1 1     1 62
63 8                 1                                                       2                           1 1 1       1   1 63
64 13     1         1     1             1                             1 1         1             1     2       1 1     1     64
65 7         1                               1             2       1                                           1 1         65
66 6                 1                     1                               1 1 1                                 1         66
67 7                   2                           1                 1                 1       1 1                         67
68 8                       1             1               1         1                   1                 1     1         1 68
69 12       1                   2     1   2       1             1                   1         1   1               1         69
70 5             1   1       2                                                   1                                         70
71 12                                 3                                           1         1     1   1       1 1   1 1   1 71
72 15   1         1 1                       2     1               1   1 1 1 1 1                     1         1       1     72
73 6 1       1                     1                               1                         1   1                         73
74 10                           1           1   1   1         1     1 1       1         1       1                           74
75 11                     1       1               1 1   1 1 1     1               1                             1   1       75
76 10           1               1   1                   1   1   1 1       1                   1     1                       76
77 21                     1             1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1   77
78 9                                 1     1               1           1                         1     1     1   1 1       78
79 12             1 1                                         1         1 1 1     1             1   1         1     1   1   79
80 11             1 1 1     1       1           1     1                     2                             1   1             80
81 16   1   1   1         1 2               1               1       1 1 1             1   1             2           1       81
82 8         1   1     1           1       1                                           1           1       1               82
83 12                                           1 1 2       1   1                     1 1           1   1         1   1     83
84 8                                           1       1     1 1                   1 1     1                         1     84
85 7           1                       1       2 1                                           1             1               85
86 10   1   1               1 2                           1       1           1                     1                 1     86
87 10 1   1                       1     2 1           1                           1                           1   1         87
88 13         1       1     1             1     1 1         1 1 1               1 1           1 1                           88
89 16   2     1 1       1       1       1   1 1                 1           1     1   1     1           1   1               89
90 14   1               1           1 1   1   1   1   1 2     1               1             1                         1     90
91 11     1           1   1       1 1       1             1               1   1                   1             1           91
92 9       2                       1                     1                           2                       1 1       1   92
93 8     1       1             2                     1 1                       1                   1                       93
94 10               2                   1 1 1                   1   1   1                               1   1               94
95 10   1             1         1                     1                   1 1             1       1 1           1           95
96 7           1                             1       1         1     1                 1           1                       96
97 9     1                       2           1 1                   1                   1   1                     1         97
98 6               1                                 1 1               1                                               2   98
99 6                                             1     1             1   1 1                           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
Ngày
/
Tháng