BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 23/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1                     1             1             1             1               1 1       1     1     2     1 1   00
01 14         1                                   1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1                 1 01
02 10           1         2 2         1                           1     1                               1                 1 02
03 12 1   1 1 1       1                   1   1                   1   1               1     1           1                   03
04 6             1 1                                   1               1                         1         1               04
05 14                     1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1         1       05
06 9   1             1     1             1                 2                             1               1 1               06
07 9   1                   1             1       1                   1   1     1     1             1                       07
08 9                   1                   2                             1     1   1   1                   1       1       08
09 11               1                 1 1 1   1         1   1       2                           1     1                     09
10 6                             1               1       1   1                 1                                 1         10
11 12     1   1       1             1   1       1           1 1                           1 1   1   1                       11
12 10 1   1 1     1     1               1           2                             1                                     1   12
13 9 1 1     1                                   1             1       1                 1       1 1                       13
14 10 1     2                                         1                                 1         1       1 1 1 1           14
15 13       1 1 1         1       1       1           1               1             1           1     1 1                 1 15
16 12                 1   1                       1 1     1                 1     1     1                 1       1     1 1 16
17 12   1   1       1               1             1             1 2                 1                     1       1 1       17
18 8     1 1                                 1               1             1       1       1                     1         18
19 10 1         1                                     1             2       1     1 1       1         1                     19
20 15       1     1 1         1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1                 1 20
21 9                       1         2                                                           1     1   1 1       1 1   21
22 11   1     1                 1               1           1 1 1           1               1 1                     1       22
23 12                                   1     1         1       1 1 1                   1           1     2     1         1 23
24 12                       2                   1 1   1     1             1       1               1   1               1   1 24
25 14       1 1           1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1                     25
26 5             1                         1                                                     1               1     1   26
27 12 1                 1                               1               1   1                           1       2     3   1 27
28 13 1         1   1       1   1       1   1                       1     1 1                             1   1           1 28
29 10 1                 1   1   1             1                               1     1         1   1                       1 29
30 12   1 1       1         1     1   1       1       1               1   1                             1             1     30
31 9 1                           1     1                     1                 1         1         1               1 1     31
32 14   1 1             1     2                                           1   1         1 1           1     1 1       1   1 32
33 11                 1 1                                   1     1       1   1       1       1         1     1 1           33
34 10                                       1       1 1 2         1                 1     1         1                 1     34
35 11 1     1       1 1   1       1                                                           1 1 1     1                 1 35
36 5               1                     1           1                                           1           1             36
37 20     1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1       1 1     1 37
38 7                         1                                     1         1       1 1     1                     1       38
39 10                   1                   1                         1 1       1     1               2               1 1   39
40 10 1           1               1 1       1       2         1                               1                           1 40
41 7     1         1             1                                 1     1                   1             1               41
42 11           1 1               1   1                     1 1 1               3                                       1   42
43 13 1                   1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 1   1   1       43
44 12                         1     1           1       1       2 1         2     1     1             1                     44
45 11     1     1                   1     1 2                 1           1 1 1               1                             45
46 11 1   1     1               1 1 1                     1         1                                 1       1 1           46
47 12           1       1     1             1   1             2               1               1                       1 2   47
48 12       1             1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1                       48
49 11   1                       1               1   1   1         1         2                   1           1     1         49
50 7   2                                       1 1   1                                   1                               1 50
51 11                 1     1         1     1           1 1             1           1                   1           1 1     51
52 7                                               1 1 1           2 1                                       1             52
53 13   1 1             1                 1                     1                     3   1 1   1             1   1         53
54 14         1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                           1   54
55 9     1                         1         1   1           1                 1                               1 1   1     55
56 14             1   1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2                           56
57 12       1         1       1             2   2                     1 1                           1   1   1               57
58 7             1       1 1 1                                       1                         1                         1 58
59 6       1     1       1                 1                                                   1 1                         59
60 12         1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                                   60
61 13                 2                           1   2           1 1         1     1                   1     1 1   1       61
62 13   1           2   1             1                       1   1     1         1 1                   1   1     1         62
63 6           1   1               1                       1                                                       2       63
64 15   1   1 1       3       2                 1         1     1             1                             1 1         1   64
65 12   1 1     1   2                 1   1         1                               1             2       1                 65
66 6           1                                           1                     1                               1 1 1     66
67 6 1                                 1                     2                           1                 1               67
68 7           1             1   1                               1             1               1         1                 68
69 11         1   1                               1                   2     1   2       1             1                   1 69
70 9   1               1 1           1                 1   1       2                                                   1   70
71 6                           2                                           3                                           1   71
72 14       1               1                 1         1 1                       2     1               1   1 1 1 1 1       72
73 10                         1 1     1   3 1       1                     1                               1                 73
74 12         1     2                 1                               1           1   1   1         1     1 1       1       74
75 11                 1             1                           1       1               1 1   1 1 1     1               1   75
76 12 1 1           1           1                     1               1   1                   1   1   1 1       1           76
77 14                     2     1     1                         1             1 1   1     2     1             1 1     1     77
78 5           1                                                           1     1               1           1             78
79 9   1                           1                   1 1                                         1         1 1 1     1   79
80 14 1                 1           1     2             1 1 1     1       1           1     1                     2         80
81 15         1           1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 1 1             81
82 10         1               1   1     1 1         1   1     1           1       1                                         82
83 7                                     1                                           1 1 2       1   1                     83
84 8 1                 1                 1                                           1       1     1 1                   1 84
85 12 1       1 1 1     1   1 1                       1                       1       2 1                                   85
86 11     1                           1   1   1   1               1 2                           1       1           1       86
87 11       1                           2   1   1                       1     2 1           1                           1   87
88 12         1                                     1       1     1             1     1 1         1 1 1               1 1   88
89 13               1                         2     1 1       1       1       1   1 1                 1           1     1   89
90 19             1             1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1               1       90
91 10                                   1       1           1   1       1 1       1             1               1   1       91
92 7     1 1                   1                 2                       1                     1                           92
93 11         1 1     1           1             1       1             2                     1 1                       1     93
94 12       1       1           1 1                       2                   1 1 1                   1   1   1             94
95 10         1 1     1               1       1             1         1                     1                   1 1         95
96 9             2             2                     1                             1       1         1     1               96
97 11   1 2     1             1                 1                       2           1 1                   1                 97
98 8             1   1 1   1                             1                                 1 1               1             98
99 8                   1 1             1                                               1     1             1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng