BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 16/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14 1                     1             1             1             1               1 1       1     1     2     1 1     1 00
01 14     1                                   1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1                 1     01
02 10       1         2 2         1                           1     1                               1                 1     02
03 11 1 1 1       1                   1   1                   1   1               1     1           1                       03
04 6         1 1                                   1               1                         1         1                   04
05 14                 1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1         1           05
06 8             1     1             1                 2                             1               1 1                   06
07 10                   1             1       1                   1   1     1     1             1                         2 07
08 9               1                   2                             1     1   1   1                   1       1           08
09 12           1                 1 1 1   1         1   1       2                           1     1                     1   09
10 6                         1               1       1   1                 1                                 1             10
11 13 1   1       1             1   1       1           1 1                           1 1   1   1                         1 11
12 9 1 1     1     1               1           2                             1                                     1       12
13 7     1                                   1             1       1                 1       1 1                           13
14 9   2                                         1                                 1         1       1 1 1 1               14
15 14   1 1 1         1       1       1           1               1             1           1     1 1                 1   1 15
16 12             1   1                       1 1     1                 1     1     1                 1       1     1 1     16
17 11   1       1               1             1             1 2                 1                     1       1 1           17
18 8 1 1                                 1               1             1       1       1                     1             18
19 9       1                                     1             2       1     1 1       1         1                         19
20 16   1     1 1         1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1                 1 1   20
21 10                   1         2                                                           1     1   1 1       1 1   1   21
22 10     1                 1               1           1 1 1           1               1 1                     1           22
23 13                               1     1         1       1 1 1                   1           1     2     1         1 1   23
24 13                   2                   1 1   1     1             1       1               1   1               1   1   1 24
25 15   1 1           1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1                     1   25
26 5         1                         1                                                     1               1     1       26
27 12               1                               1               1   1                           1       2     3   1 1   27
28 12       1   1       1   1       1   1                       1     1 1                             1   1           1     28
29 10               1   1   1             1                               1     1         1   1                       1 1   29
30 11 1       1         1     1   1       1       1               1   1                             1             1         30
31 8                         1     1                     1                 1         1         1               1 1         31
32 13 1             1     2                                           1   1         1 1           1     1 1       1   1     32
33 11             1 1                                   1     1       1   1       1       1         1     1 1               33
34 10                                   1       1 1 2         1                 1     1         1                 1         34
35 11   1       1 1   1       1                                                           1 1 1     1                 1 1   35
36 5           1                     1           1                                           1           1                 36
37 20 1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1       1 1     1     37
38 7                     1                                     1         1       1 1     1                     1           38
39 10               1                   1                         1 1       1     1               2               1 1       39
40 9         1               1 1       1       2         1                               1                           1     40
41 7 1         1             1                                 1     1                   1             1                   41
42 11       1 1               1   1                     1 1 1               3                                       1       42
43 12                 1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 1   1   1           43
44 13                     1     1           1       1       2 1         2     1     1             1                       1 44
45 11 1     1                   1     1 2                 1           1 1 1               1                                 45
46 10 1     1               1 1 1                     1         1                                 1       1 1               46
47 13       1       1     1             1   1             2               1               1                       1 2     1 47
48 12   1             1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1                           48
49 10                       1               1   1   1         1         2                   1           1     1             49
50 6                                       1 1   1                                   1                               1   1 50
51 12             1     1         1     1           1 1             1           1                   1           1 1     1   51
52 7                                           1 1 1           2 1                                       1                 52
53 12 1             1                 1                     1                     3   1 1   1             1   1             53
54 15     1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                           1   1   54
55 9 1                         1         1   1           1                 1                               1 1   1         55
56 14         1   1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2                               56
57 13   1         1       1             2   2                     1 1                           1   1   1                 1 57
58 7         1       1 1 1                                       1                         1                         1     58
59 6   1     1       1                 1                                                   1 1                             59
60 13     1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                                   1   60
61 13             2                           1   2           1 1         1     1                   1     1 1   1           61
62 13           2   1             1                       1   1     1         1 1                   1   1     1         1   62
63 6       1   1               1                       1                                                       2           63
64 14   1 1       3       2                 1         1     1             1                             1 1         1       64
65 11 1     1   2                 1   1         1                               1             2       1                     65
66 6       1                                           1                     1                               1 1 1         66
67 6                               1                     2                           1                 1                 1 67
68 8       1             1   1                               1             1               1         1                   1 68
69 11     1   1                               1                   2     1   2       1             1                   1     69
70 8               1 1           1                 1   1       2                                                   1       70
71 6                       2                                           3                                           1       71
72 14   1               1                 1         1 1                       2     1               1   1 1 1 1 1           72
73 10                     1 1     1   3 1       1                     1                               1                     73
74 13     1     2                 1                               1           1   1   1         1     1 1       1         1 74
75 11             1             1                           1       1               1 1   1 1 1     1               1       75
76 10           1           1                     1               1   1                   1   1   1 1       1               76
77 15                 2     1     1                         1             1 1   1     2     1             1 1     1       1 77
78 5       1                                                           1     1               1           1                 78
79 8                           1                   1 1                                         1         1 1 1     1       79
80 13               1           1     2             1 1 1     1       1           1     1                     2             80
81 16     1           1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 1 1             1   81
82 11     1               1   1     1 1         1   1     1           1       1                                           1 82
83 9                                 1                                           1 1 2       1   1                     1 1 83
84 8               1                 1                                           1       1     1 1                   1 1   84
85 11     1 1 1     1   1 1                       1                       1       2 1                                       85
86 11 1                           1   1   1   1               1 2                           1       1           1           86
87 11   1                           2   1   1                       1     2 1           1                           1       87
88 12     1                                     1       1     1             1     1 1         1 1 1               1 1       88
89 14           1                         2     1 1       1       1       1   1 1                 1           1     1   1   89
90 19         1             1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1               1           90
91 10                               1       1           1   1       1 1       1             1               1   1           91
92 9 1 1                   1                 2                       1                     1                           2   92
93 11     1 1     1           1             1       1             2                     1 1                       1         93
94 12   1       1           1 1                       2                   1 1 1                   1   1   1                 94
95 10     1 1     1               1       1             1         1                     1                   1 1             95
96 10         2             2                     1                             1       1         1     1                 1 96
97 11 2     1             1                 1                       2           1 1                   1                   1 97
98 8         1   1 1   1                             1                                 1 1               1                 98
99 8               1 1             1                                               1     1             1   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
Ngày
/
Tháng